Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van All by Hemp, gevestigd te Veenendaal, aan de Gondel 28 hierna te noemen: All by Hemp, https://www.allbyhemp.com/
Om een veilige online omgeving en gegevensbescherming te garanderen, houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. In deze privacyverklaring geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, in onze beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en hoe we met contactgegevens omgaan.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die u plaatst op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verzamelen data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). All by Hemp is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van het verzamelen van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit om welke gegevens het gaat en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • IP-adres websitebezoeker bij vermoedens van fraude
 • E-mailadres

Toestemming

Als u ons voorziet van uw persoonlijke informatie voor de voltooiing van een transactie, verificatie van een creditcard, plaatsing van een bestelling, arrangeren van een levering of retournering van een aankoop, gaan we ervanuit dat u toestemming geeft voor het verzamelen van deze informatie voor uitsluitend die specifieke redenen.

Bewaartijd van gegevens

All by Hemp bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden in deze privacyverklaring. Voor verschillende soorten data zijn diverse bewaartermijnen van toepassing. We bewaren persoonlijke gegevens in elk geval nooit langer dan 10 jaar.

Accountinformatie

Account-gerelateerde gegevens blijven relevant zolang de klant in het bezit is van een account. Daarom blijven de data gedocumenteerd zolang het account bestaat. Als u uw account verwijdert, worden de gerelateerde gegevens binnen afzienbare tijd verwijderd. Verzoeken inzake inspectie of correctie van opgeslagen persoonlijke data of het verwijderen van een account kunt u mailen naar: info@allbyhemp.com

Doel en grondslagen gegevensverzameling

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verzamelen van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verzamelen, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verzameling van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verzamelen van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van All by Hemp. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Wij verzamelen en bewaren account-gerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Kunnen nakomen van onze verplichten bij overeenkomsten tussen u en All by Hemp
 • Uw account te activeren en beheren
 • U te informeren over uw account en de voortgang van uw bestelling
 • Bevestiging van uw leeftijd en identiteit om fraude te herkennen en te voorkomen

Verstrekking aan derden

All by Hemp verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van All by Hemp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. All by Hemp gebruikt deze informatie ter verbetering van de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Commerciële doeleinden

All by Hemp kan uw persoonsgegevens zelf gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy en wij hebben hiervoor geen voorafgaande toestemming van u nodig. Functionele cookies die wij op de website gebruiken zijn:

 • Woo Commerce webshop / bestelsysteem
 • WP security firewall / softwarematige website beveiliging
 • Cardgate voor online betalingen

Google Analytics

All by Hemp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van All by Hemp in de Google zoekresultaten zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan All by Hemp te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. All by Hemp heeft hier geen invloed op.
All by Hemp heeft Google geen toestemming gegeven om via All by Hemp verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Overige cookies

 • Links naar onze sociale media-accounts: Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. De link naar Facebook staat rechtsboven op elke webpagina

Services van derden

Naast onze Cardgate voor online betalingen heeft All by Hemp services van derden nodig voor transacties en voor de verlening van onze diensten. De online betalingen worden verwerkt via DialXS / CURO payments aan Surrender. Deze naam vindt u ook terug op uw bankafschrift. Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken deze derden u informatie die alleen in die mate is vereist om hun diensten aan ons te kunnen verlenen.
Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsproviders en andere verwerkers van betalingen, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hun moeten verstrekken voor uw aankoop-gerelateerde transacties. Wij adviseren u om de privacyverklaring op de website van deze providers te lezen.
Bepaalde betalingsproviders bevinden zich in een ander rechtsgebied dan u of wij of ze beschikken over faciliteiten in een ander rechtsgebied. Als u ervoor kiest door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een derde partij zijn betrokken, kan uw informatie onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteit zich bevindt.
Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar de website of applicatie van een derde partij, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van onze website.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverzameling in te trekken of bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen het verzamelen van uw persoonsgegevens sturen naar info@allbyhemp.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons privacybeleid

All by Hemp behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring indien noodzakelijk, te wijzigen. Verduidelijkingen en aanpassingen zijn direct na publicatie op onze website van kracht. Raadpleeg dit document regelmatig.

Beveiligen

All by Hemp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van All by Hemp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u ons voorziet van uw creditcard informatie, wordt deze versleuteld middels secure sockets layer technologie (SSL). Daarbij wordt die bewaard met een AES-256 encryptie. Account-gerelateerde informatie wordt afgeschermd met een hashfunctie. Hierbij worden gegevens omgezet in een gegenereerde hash. Hiermee wordt gevoelige informatie beveiligd, zodat het zelfs voor ons niet zichtbaar is. Daarnaast zijn onze databases uitzonderlijk goed beschermd tegen ongeautoriseerde personen. Andere pogingen en adressen worden te allen tijde geweigerd.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door All by Hemp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met All by Hemp via info@allbyhemp.com allbyhemp.com is een website van All by Hemp. Wij zijn als volgt bereikbaar:

Postadres: Gondel 28, 3904 ZX Veenendaal
Vestigingsadres: Gondel 28, 3904 ZX Veenendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30261234
Telefoon: 0318-513310
E-mailadres: info@allbyhemp.com